��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������

 

     
๑. ฝ่ายเหรัญญิก  
๑.๑ นางจีราภรณ์  สุมา ผู้สูงอายุบ้านคำเม็ก
๑.๒ นางอุไร   ราชสมบัติ ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่
๑.๓ นางธัญรัตน์  อิ่มพูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
๑.๔ นางทัศนีญา  อันทะระ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
๑.๕ นางเพชรสุพรรณ  อารีเอื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
๑.๖ นางจำนงค์  ภูพันใบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
     
๒. ฝ่ายทะเบียน  
๒.๑ นายอาทิตย์  ภูผาสุข ผู้แทนเทศบาลตำบลไผ่
๒.๒ นางสมพาน  ภูนบทอง ผู้แทนเทศบาลตำบลไผ่
     
๓. ฝ่ายปฎิคม  
๓.๑ นายวงค์  วิทเวศ ผู้สูงอายุบ้านโคกกว้าง
๓.๒ นายจิตร  ดีตรุษ ผู้สูงอายุบ้านโนนสะอาด
     
๔. ฝ่ายกีฬาและบันเทิง  
๔.๑ นายทองสุข  วิลาชัย ผู้สูงอายุบ้านโคกล่าม
๔.๒ นายสงคราม  ไชยคำมิ่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่
๔.๓ นายประกิจ  มีดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
๔.๔ นายบัวพา  นันบุญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
๔.๕ นายมงคล  สุไผ่โพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
๔.๖ นายสมาน  หารฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
๔.๗ นายทองม่วง  ถิ่นสำอางค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
๔.๘ นายหนูพลอย  ถนอมสะอาด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่
     
๕. ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
๕.๑ นางดวงจันทร์  ขาวลา ผู้สูงอายุบ้านโนนทอง
๕.๒ -ว่าง- กำนันตำบลไผ่
๕.๓ นางสาวสุนันสินี  เพิ่มสินธุ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองโพน
๕.๔ นางบุญโฮม  ล่ำสัน

ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่

๕.๕ นายวิระชัย  สุริยะบุญ ผู้ใหญ่บ้านโคกล่าม
๕.๖ นายอำนวย  หารฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านคำเม็ก
๕.๗ นายแผน  โคตรวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านโนนสะอาด
๕.๘ นายวิระภิษฐ์  เศรษฐากา ผู้ใหญ่บ้านเริงนาแก
๕.๙ นายสุรสิทธิ์  ถิ่นแสนดี ผู้ใหญ่บ้านดอนสวรรค์
๕.๑๐ นายเฉลิมศักดิ์  ทองไทย ผู้ใหญ่บ้านโนนทอง
     
๖. ฝ่ายสวัสดิการและจัดหารายได้  
๖.๑ นายสำพันธ์  พิมล ผู้สูงอายุบ้านหนองโพน
๖.๒ นายสาม  ไกยสิงห์ ผู้สูงอายุบ้านหนองไผ่
๖.๓ นายธนบูลย์  คนหาญ ผู้อำนวยการ  รพ.สต.บ้านหนองโพน