������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������

 

   ที่ปรึกษา  
  นางสมจิตร  ภูคงน้ำ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่
    นายนงค์  คำพิศมัย รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่
  นางณธิณิฐ  ล่ำสัน รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่
     
๑.
นายสำพันธ์  พิมล
ประธานกรรมการ
๒.
นายประเคน  พิมพะใส
รองประธาน
๓.
นางจีราภรณ์  สุมา
เหรัญญิก
๔.
นายเจริญ  ยลวิลาศ 
กรรมการ
๕.
นายวงค์  วิทเวศ
กรรมการ 
๖.
นายจิตร  ดีตรุษ
กรรมการ
๗.
นายทองสุข  วิลาชัย
กรรมการ
๘.
นางดวงจันทร์  ขาวลา
กรรมการ 
๙.
นายสาม  ไกยสิงห์
กรรมการ
๑๐.
กำนันตำบลไผ่
กรรมการ
๑๑.
ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไผ่
กรรมการ
๑๒.
ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองโพน 
กรรมการ
๑๓.
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลไผ่
กรรมการและเลขานุการร
๑๔.
นักพัฒนาชุมชน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ