���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่ ๕๑๑๔/๒๕๕๙

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไผ่

นางพัชรินทร์  ตุระซอง ประธานกรรมการ
นางวาสนา  จำเริญสาร กรรมการ
สายตรวจประจำตำบลไผ่ กรรมการ
-ว่าง- กรรมการ
นางสมจิตร  ภูคงน้ำ กรรมการ
นางกนกรัตน์  จำเริญพัฒน์ กรรมการ
นายอาทิตย์  ภูผาสุข กรรมการ
นางพิชชาพร  ภูน้ำย้อย กรรมการ
นางสาวปิยนุช  วงค์ละคร กรรมการ
๑๐ -ว่าง- กรรมการและเลขานุการ

สั่งณ  วันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙