คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**********************

 คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่  ที่ ๔๒๔ /๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  สั่ง ณ วันที่ ๒๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

ปลัดเทศบาลตำบลไผ่

 

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองศึกษา

 

กรรมการ

นางสาวสุนันสินี  เพิ่มสินธุ์

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

กรรมการ

นางทัศนีญา  อันทะระ

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

กรรมการ

นายหนูพลอย ถนอมสะอาด

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น

กรรมการ

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

 

กรรมการและเลขานุการ

๑๐

นางวิจิตรกมล  มะราชารี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ผู้ช่วยเลขานุการ