สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑