������������������������������������������������������������นายนิพนธ์  โนวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกว้างโรงเรียนบ้านโคกกว้าง  บุคลากรครู  9  คน  จำนวนห้องเรียน  8  ห้องเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมด  77  คน  

อนุบาลปีที่ 2     จำนวน    17     คน

อนุบาลปีที่ 3     จำนวน    9     คน

ประถมศึกษาปีที่  1      จำนวน    11    คน

ประถมศึกษาปีที่  2     จำนวน    7    คน

ประถมศึกษาปีที่  3     จำนวน   9     คน

ประถมศึกษาปีที่  4     จำนวน   11    คน

ประถมศึกษาปีที่  5     จำนวน    6     คน

ประถมศึกษาปีที่  6    จำนวน    7    คน