���������������������������������������������������������������������������

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ 

  
นายประครอง  สุไผ่โพธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลไผ่

088-5732091

 

นายนงค์  คำพิศมัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

093-1097472

นางสาวกนกกาญจน์  ภูผาสุข
รองนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

089-5695362

 

นางทัศนีญา  อันทะระ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลไผ่

088-5103515

 

นายสำเนียง  นันบุญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไผ่

062-1260162