������������������������������������������������������������������

 


นางอุไร ราชสมบัติ
ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่


นายมงคล สุไผ่โพธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่


นางสาวปอลจิต นาถมทอง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่

 
นายณงค์วิทย์  เกษกระทึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1


นายมงคล  สุไผ่โพธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  เขต 2

 
นางจำนงค์  ภูพันใบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1
 

 
นางเพชรสุพรรณ  อารีเเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2

080-0645352

  
นางอุไร  ราชสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1


นางกัญยา  ศรีบุรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2
 

065-3409434

 
นายณัฐพล  พันธ์ประดับ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1

 
นางไพรวรรณ  ภูเด่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2

 
นายสมพร  ถิ่นวาสนา 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 1

 
นายอนุชิต  ภูคงน้ำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต 2

093-4672910

  
นางสมัคร  วิลาชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  เขต 1

 
นายไมตรี  สุริยะบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่  เขต 2