กองคลัง
   

กองคลังนายชุมพล  ศิลแสน
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
 นางสาวอรุณรัตน์  พิมพะใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 

นางพวงพิศ  ศิลาไสล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 


นางสวาวภารดี  จุทะแสง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวนริศรา ภูผาสุข
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 


นางสาวพัชรินทร์  ภูถาวร
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

นางสาวนิภาพร  นามมุงคุณ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 

 นายพุฒิพงษ์  พันธุ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

 นางสาวกชกร  นวลกัลยา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

 

นางสาวปนัดดา  ปาสาเขา
พนักงานจ้างเหมาบริการ