���������������������
   

กองคลังนายชุมพล  ศิลแสน
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
 นางสาวอรุณรัตน์  พิมพะใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 

นางพวงพิศ  ศิลาไสล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 


นางสวาวภารดี  จุทะแสง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

นางสาวนริศรา ภูผาสุข
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 


นางสาวพัชรินทร์  ภูถาวร
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

นางสาวนิภาพร  นามมุงคุณ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 

 นายพุฒิพงษ์  พันธุ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

 นางสาวกชกร  นวลกัลยา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การคลัง

 

นางสาวปนัดดา  ปาสาเขา
พนักงานจ้างเหมาบริการ