กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม


นางสาวนันท์นภัสถ์ นันบุญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 


นายอาทิตย์  ภูผาสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
 

  
นางสาวสมพาน  ศรีวรรณา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 
นางสาวพรกนก  ศิริเมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางสาวมลฤดี  ไชยศาสตร์
คนงานทั่วไป