���������������������

         งช่า

                                               


นายพชร มีหาฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 

  
นายนรินทร์   ตรันเจริญ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 

 

 
พ.จ.อ.วินัย ยุบลมาตย์
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 
 นายอภิสิทธิ์  ภารไสว
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

 

นายวงษ์ศิริ  ป้อมชัยภูมิ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายอนุพงษ์  การภักดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 


 

 

 นายสุทธิพงษ์  นาใต้

คนงานทั่วไป