������������������������������������������������������������นายอรุณ  เนาวะเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยาโรงเรียนโคกล่ามวิทยา  บุคลากรครู  7  คน  จำนวนห้องเรียน  8  ห้องเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมด  72  คน  

อนุบาลปีที่ 2    จำนวน    8   คน

อนุบาลปีที่ 3    จำนวน   6    คน

ประถมศึกษาปีที่  1   จำนวน    8    คน

ประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน    12    คน

ประถมศึกษาปีที่  3   จำนวน    9   คน

ประถมศึกษาปีที่  4   จำนวน   8    คน

ประถมศึกษาปีที่  5   จำนวน   8      คน

ประถมศึกษาปีที่  6    จำนวน   13    คน