������������������������������������������������������������������


นายสมาน  เหมกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  บุคลากรครู  16  คน   
จำนวนห้องเรียน  11  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด  174  คน  

อนุบาลปีที่  1     จำนวน       10    คน

อนุบาลปีที่  2   จำนวน     16    คน

ประถมศึกษาปีที่  1    จำนวน     15     คน

ประถมศึกษาปีที่  2   จำนวน    17      คน

ประถมศึกษาปีที่  3   จำนวน     13     คน

ประถมศึกษาปีที่   4    จำนวน     13       คน

ประถมศึกษาปีที่  5   จำนวน     19     คน

ประถมสึกษาปีที่  6    จำนวน     14      คน 

มัธยมศึกษาปีที่  1    จำนวน     18    คน

มัธยมศึกษาปีที่  2    จำนวน     23     คน

มัธยมศึกษาปีที่  3    จำนวน    16     คน