���������.���������������������


 

นางสาวชณัฏฐ์กาญจน์  ทรัพย์สมบัติ

หัวหน้า  กศน.ตำบลไผ่

 

บุคลากรในศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบลไผ่    

๑.  นางสาวชนัฎกาญจน์  ทรัพย์สมบัติ หัวหน้า  กศน.ตำบลไผ่
๒.  นางนิศารัตน์  ไตรยวงศ์ ครูอาสาสมัคร  กศน.
๓.  นางสาวบล  คำหงษา ครู  กศน.ตำบล

.

                                

เปิดการเรียนการสอน  ๓  ระดับชั้น

              ๑.  ระดับประถมศึกษา    จำนวนนักเรียน    ๑๔  คน  แยกเป็น   ชาย  ๒  คน    หญิง  ๑๒  คน

              ๒.  ระดับมัธยมศึกษตอนต้น    จำนวนนักเรียน   ๑๑๕  คน  แยกเป็น  ชาย  ๗๒  คน   หญิง  ๔๓  คน

              ๓.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวนนักเรียน   ๑๑๑  คน  แยกเป็น  ชาย  ๖๓  คน  หญิง  ๔๘  คน

                                                                    รวมนักเรียนทั้งหมด      ๒๔๐   คน