บ้านหนองโพน หมู่ 1นางสาวสุนันสินี  เพิ่มสินธุ์
       กำนันตำบลไผ่/ผู้ใหญ่บ้านหนองโพน  หมู่ 1

ประชากร  452  คน   

ชาย  238 คน 

หญิง  214  คน  

จำนวนครัวเรือน  120  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านหนองโพน  หมู่  ๑

 

**  กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม  **

   

   

   

 

** กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า **

 

 

** กิจกรรมเชิดชูคนดี **

   

   

   

   

 

** จัดตั้งเครือข่ายจิตอาสา **