��������������������������������� ������������ 1นางสาวสุนันสินี  เพิ่มสินธุ์       

กำนันตำบลไผ่/ผู้ใหญ่บ้านหนองโพน  หมู่ ๑

ประชากร  จำนวน  ๔๖๖  คน   

ชาย  จำนวน   ๒๓๘   คน 

หญิง  จำนวน   ๒๒๘   คน  

จำนวนครัวเรือน    ๑๓๒  ครัวเรือน

 

โครงการกาฬสินธุ์คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  เทศบาลตำบลไผ่

บ้านหนองโพน  หมู่  ๑

 

**  กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม  **

   

   

   

 

** กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า **

 

 

** กิจกรรมเชิดชูคนดี **

   

   

   

   

 

** จัดตั้งเครือข่ายจิตอาสา **

   

   

 

 *****************************

 

สนามกีฬา