ภาพกิจกรรม กองช่าง งานไฟฟ้าซ่อมไฟฟ้า ม. 3 บ้านโคกล่าม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564