ภาพกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ , นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์,คณะผู้บริหาร,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญมหากฐิน บ้านโคกกว้าง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดโนนไฮวนาราม บ้านโคกกว้าง