ภาพกิจกรรม กองช่าง งานไฟฟ้าซ่อมแซ่มสายไฟขาด วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านดอนสวรรค์