ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา วันที่ 12-14 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลนาจารย์