ภาพกิจกรรม ต่อเติมห้องเก็บของอาคารสำนักงาน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ เทศาลตำบบลไผ่