ภาพกิจกรรม ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ หมู่บ้านในตำบลไผ่