ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนฯและสนับสนุนแผนฯ ปี 2563 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่