ภาพกิจกรรม รวมน้ำใจ ตำบลไผ่ สู้ภัยโควิด รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลไผ่