ภาพกิจกรรม ประชุมการจัดทำโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ (ศูนย์พักคอย Community Isolation - CI ) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2564