ภาพกิจกรรม เตรียมโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2564