ภาพกิจกรรม ฉีดยาฆ่าเชื้อ หมู่ 7 วันที่ 17 สิงหาคม 2564