ภาพกิจกรรม เตรียมโรงพยาบาลสนามตำบลไผ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2564