ภาพกิจกรรม รวมน้ำใจ ตำบลไผ่ สู้ภัยโควิด วันที่ 17 สิงหาคม 2564