ภาพกิจกรรม มอบน้ำดื่มและถุงยังชีพให้ผู้กักตัว วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ สถานที่กักตัวในหมู่บ้าน