ภาพกิจกรรม ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่