กองการศึกษา
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตำบลไผ่ ตามสถานการณ์ Covid-19 ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๒๗กรกฎาคม ๒๕๖๔...
ประกาศเทศบาาลตำบลไผ่ เรื่อง การแจ้งการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศหยุดเรียนสถานการณ์โควิด...
กำหนดการการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...
กำหนดารจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ" วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบล...
กำหนดการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานหน้าสำนั...
กำหนดการพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ (หลังใหม่) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘...
กำหนดการโครงการถนนสายบุญ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ บ้านโคกล่าม...
กำหนดการ ตักบาตรถนนสายบุญ บ้านหนองไผ่ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณถนนสายหน้าวัดศรีสุมังคลาราม บ้านหนองไผ่ ...