กองคลัง
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นนหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564)...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2565...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564...
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกล่าม ม.3 (สายรอบบ้าน) ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคำเม็ก ม.4 - บ้านโนนสะอาด ม.5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกล่าม ม.3 สายรอบบ้าน (ช่วงที่ 2) ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายบ้านโคกล่าม ม.3 - บ้านหนองไผ่ ม.2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายบ้านเริงนาแก ม.6 - บ้านโคกกว้าง ม.7 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. สายบ้านโคกกว้าง ม.7 - บ้านเริงนาแก ม.6 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนสวรรค์ ม.8 - บ้านโคกกว้าง ม.7 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกว้าง ม.7 - บ้านดอนสวรรค์ ม.8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเริงนาแก ม.6 - บ้านโคกกว้าง ม.7 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม ม.3 - บ้านหนองไผ่ ม.2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ ม.8 - บ้านโคกกว้าง ม.7 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกว้าง ม.7 - บ้านดอนสวรรค์ ม.8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด ม.5 - บ้านคำเม็ก ม.4 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเม็ก ม.4 - บ้านโนนสะอาด ม.5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม รอบหมู่บ้าน ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม รอบหมู่บ้าน (ช่วงที่ 2) ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด ม.5- ม.2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9-ม.5 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด ม.5 - บ้านหนองไผ่ ม.2 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ...
ประกาศแผนการจัซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง ม.9 - บ้านโนนสะอาด ม.5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิางปลูกสร้างอัตราภาษีและรายบะเอียดอื่นที่จำเป็น (ภ.ด.ส.1และ2) ในเขตเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดนและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1- บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3- (รอบหมู่บ้าน) -บ้านโคกกว้าง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7- บ้านขมิ้น 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ม.ค.- มี.ค64)...
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (จุดบ้านนางประพันธุ์ พันธุ์พิบูลย์ ถึงที่นานางกุศล อันทะศรี) ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (จุดบ้านนางสวัสดิ์ อิ่มพันธ์ ถึงบ้านนายบวร บั...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 (จุดบ้านนางสวัสดิ์)...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 (จุดบ้านนางประพันธ์)...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) เดือนตุลาคม 2563- เดือนธันวาคม 2563...
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลไผ่ จำนวน 7 เส้นทาง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 39-007 สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ไปบ้านโนนทอง หมูที่ 9 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 39-007...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 39-017...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตและเสริมผิวทางถนนลาดยางด้วย Asplaltic concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 39-006...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.09-004...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39-020...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตและเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 39-017...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางคอนกรีตและเสริมผิวทางถนนลาดยางด้วย Asplaltic concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.09-004 ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.09-004 ...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39-020 ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ ม.2 - บ้านโนนทอง ม.9 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เงินุดหนุนเฉพาะกิจ 2564) (ตามไฟล์แนบ) http://...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ - ไป บ้านโนนทอง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแดง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเริงนแก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7 (สายรอบบ้าน คุ้มโคกสูง) ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนสะอาด ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกล่าม ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแดง หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศโครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านเริงนาแก ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ บ้านโคกล่าม ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านคำเม็ก...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพน ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน ม.1 - บ้านโนนทอง ม.9 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 2...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 - บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรณีอุทกภัย)...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาปิด บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนทอง-คำเม็ก ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรือง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองโพน ม.1- บ้านหนองไผ่ ม.2 ต.ไผ่...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนสวรรค์ ม.8 - บ้านโคกกว้าง ม.7 ต.ไผ่...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านคำเม็ก ม.4 - บ้านโนนสะอาด ม.5 ต.ไผ่...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกกว้าง ม. 7- ตำบลขมิ้น ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกกว้าง ม. 7- ตำบลขมิ้น ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางงานด่อสร้างโครงกสาร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นรอบหมู่บ้าน บ้านโคกล่าม ม.3 ต.ไผ่ อ.เมือง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ ม.2-บ้านโนนทอง ม.9 ต.ไผ่ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 - ตำบลโพนทอง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องปประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนทอง-คำเม็ก เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมศูนย์พััฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์กองช่าง บธ-1274 กาฬสินธุ์ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2563...
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
จ้างเหมาแรงงานขุดร่องดินเพื่อระบายน้ำ บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ซ่อมแซม คสล. หมู่ 7 และซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ คสล.บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 และซ่อมแซมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองโพน คำเม็ก โนนสะอาด และดอนสวรรค์ จำนวน 5 เส้นทาง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพา...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) ทั้ง 6 โรงเรียน...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์...
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม (นมโรงเรียน) ทั้ง 6 โรงเรียน ภายในเขตเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (งวดที่ 2)...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านคำเม็กหมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านโคกกว้าง ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 จากบ้านนางไพรวัลย์ ถึงบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านหนองโพน ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธฺุ จังหวัดกาฬสินธฺุ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกว้าง ม.7 ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 82-3302 กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์และงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์และงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์และงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ตามโครงการประเพณีวันสงกรานต์และงานผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสาวลำแพน ถึงหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
เทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำเม็ก หมู่ที่ 4 จุดเร่ิมต้นจากบ้านนางมลิวรรณ์ คุณเศษ ถึงร้านสามบีแมททีเรียล...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5จากบ้านหนองแวงหิน เชื่อมต่อบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านโนนทอง หมู่ 9...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิธีเปิด-ปิด จัดเตรียมสถานที่ ปรับปรุงสนาม ฯ ตาฒดครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ตามโครงการกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่อวดื่ม โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปี งบประมาณ 2562...
...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬา ฯ จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ปรับปรุงสนาม/ทำเสาธง และจ้างเหมาเครื่องเสียงประจำสนามแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาพ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสุบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกา...
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ งบประมาณ 2,119,000 บาท...
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ งบประมาณ 2,400,000 บาท...
ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ 9 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองโพน เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ชุด โดย...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพาราอแสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ - บ้านหนองไผ่ หมูที่่ ๒ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต งบประมาณ 1,676,000 บาท...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วงเงิน 500,000 บาท...
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรถขยะ วงเงิน 2,400,000 บาท...
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างรถขยะ วงเงิน 2,119,000 บาท...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานนักการภารโรง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานทำความสะอาดและดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลไผ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แผนงาอุตสาหกรรมและการโยธาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานดูแลความสะอาดสำนักงานและดูแลต้นไม้ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการเกษตร เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดและดูแลอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป ผู้ช่วยงานธุรการ กองการศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บธ-1274 กาฬสินธุ์ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บม-7917 กาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0002...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างทำเว็บไซต์สำนักงาน...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกองคลัง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (โยธา)...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสุคอมพิวเตอร์ ...
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด คสล. บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ อำเอเมืองกาฬสินธุ์ จังงหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด คสล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครการก่อสร้าฃถนนคอนกรีีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560...
แผนการออกรับชำระภาษี และ ค่าธรรมเนียม ฯ นอกสถานที่กับผู้ประกอบกิจการในเขตเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี 2561...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 - บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธูุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกล่าม หมู่ที่ - บ้านโคกว้าง หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลไผ่ (ระยะที่ 4)...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัตท์ติกคอนกรีต สายบ้านเริงนาแก หมู่ที่ 6 - บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดดกาฬสินธุ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ 3 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด คสล. หมู่ 8 บ้านดอนสวรรค์ (ช่วงที่2)ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบฝาปิด คสล. บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 (ช่วงที่1) ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผฟิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ช่วงที่ 3) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง (ช่วงที่1) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมห่้องครัวและลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไผ่ ...
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมห่้องครัวและลานหน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไผ่ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในเขตเทศบาลตำบลไผ่ ระยะที่ 2 ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านคำเม็ก และงานปรับเกรดผิวทางเดิม ภายในเทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายบ้านคำเม็ก - บ้านโนนสะอาด ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อร้างฝายน้ำล้น (มข ๒๕๒๗) ลำห้วยกลอย บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังสูง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครวการก่อสร้างฝายน้ำล้น (มข ๒๕๒๗) ลำห้วยแดง ตอนบน บ้านโคกล่าม ตำบลไผ่ หมู่ที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมวางท่อเมนประปา บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
งบแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หนองแวงหิน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หนองฝ่ายบ้าน บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ อำเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ ๒ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ สระรัชดา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนทอง ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หนองน้ำจั่น บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๑ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เร่ือง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามโครงการสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไผ่ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนน บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เร่ือง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทสบาลตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศ เทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธู์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการป้องกันการทรุดตัวของดินข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเริงนาแก หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหสวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๕ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๓ ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บ้านหนองโพน หมู่ที่ ๑ - บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางบ้านเริงนาแก หมู่ที่ ๖ บ้านเริงนาแก ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองโพน ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
เรื่อง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) รายละเอียดตาม file ที่...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านเริงนาแก ม.๖ ต.ไผ่ อ.เมืองกาฬสินธุื จ.กาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองโพน ม.๑ ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านหนองโพน ม.๑ ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์...
เทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ บ้านหนองไผ่ , ม.๔ บ้านคำเม็ก ตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ บ้านหนองโพน , ก่อสร้าง คสล. ม.๓ บ้านโคกล่าม ,ก่อสร้างคสล.ม.๕ บ้านโนนสะอาด , ก่อสร้าง คสล....
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามสอบราคาโครงการก่อสร้างรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ ๙ - บ้านโคกล่าม หมู่ ๓ (ช่วงที่ ๓) ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการพิจารณาคณะกรรมการตามสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนทอง หมู่ ๙ - บ้านโคกล่าม หมู่ ๓ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวักาฬสินธุ์...
ประกาสเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ, ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างหอถังสูง จำนวน ๕ โครงการ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) จำนวน ๑ คัน...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตามสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดบางเคพวิล สายบ้านโนนสะอาด หมู้ ๕ - บ้านโคกล่าม หมู่ ๓ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านหนองไผ่ และ หมู่ ๔ บ้านคำเม็ก รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้านหนองโพน ,หมู่ ๓ บ้านโคกล่าม , หมู่ ๕ บ้านโนนสะอาด และหมู่ ๙ บ้านโนนทอง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙- บ้านโคกล่าม หมูที่ ๓ (ช่วงที่ ๓) ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสรน้างวางท่อระบายน้ำหมู่ ๑ บ้านหนองโพน , ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ๗ บ้านโคกกว้าง , ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ ๙ บ้านโนนทอง , ก่อสร้างรางร...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายบ้านโนนสะอาด ม.๕ - บ้านโคกล่าม ม.๓ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2558 ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนทอง ม.๙ -บ้านโคกล่าม ม.๓ เทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน จำนวน 1 หลัง...
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเริงนาแก ม.6- บ้านโคกกว้าง ม.7...
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เคพซิล สายบ้านโนนสะอาด ม.5 - บ้านโคกล่าม ม.3...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเริงนาแก ม.๖ เชื่อมบ้านโคกกว้าง ม.๗ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๓) เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ หลัง ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์...
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Cape seal สายบ้านโนนสะอาด ม.๕ - บ้านโคกล่าม ม.๓ ตำบลไผ่...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ ๔ หมู่ ๙ และวางท่อระบาย หมู่ ๑ บ้านหนองโพน ช่วงที่ ๑ ช่วงที่ ๒...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ จำนวน ๓ ชั้น...