สำนักปลัดเทศบาลตำบลไผ่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุื จังหวัดกาฬสินธุ์...
เทศบาลตำบลไผ่ ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕...
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลไผ่ ร่วมกิจกรรมโครงการ"หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ร่วมกันลดปริมาณขยะ งดถุงพลาสติกและโฟม พัฒนาความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพน้อมคืนคุณภาพชีวิตให้สังคม ...
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสวัสดิการสังคม...
ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...
เทศบาลตำบลไผ่ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ...
ประกาศกำหนดวันและสถานที่สรรหาพนักงานจ้างทั่วไป...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั้วไป...
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่...
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ...
ประกาศใช้เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓...
ประกาสใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕...
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เทศบาลตำบลไผ่ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3...
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐...
บัญชีโครงการพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)...
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป...
กำหนดการออกให้บริการฉีดพ่นยากำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐...
กำหนดการอโครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)...
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐...
จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม...
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐...
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งในการบริหารราชการ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลไผ่...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐...
กำหนดการประชุมประชาคม โครงการทบทวนและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558 - 2559 ทบททวนและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2561 เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐...
คำสั่งเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง มอบอำนาจในการตัดสินใจ ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง กำหนด วันเวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์...
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ืสำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาล เรื่ือง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำห...
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๙ ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙...
จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกโกลหนู "กาฬสินธุ์จูเนียร์คัพ" รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการ การแข่งขัน EMS Rally กู้ชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมืองและอำเภอดอนจาน วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธฺุ...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลไผ่ ...
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘...
การประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี ๒๕๕๘...
กำหนดการออกประชาคมจัดทำแผนงาน/โครงการ สุขภาพ หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกอบแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไผ่ วันที่ ๔-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ เดือนกันยายน ๒๕๕๘...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ใก้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลไผ่...
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการออกนิเทศงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่น หรือพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๘ ...
ระเบียบวาระการประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
กำหนดการอบรมโครงการอบรมผู้ปกครองเด็กเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพในช่องปากเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘...
กำหนดการมหกรรมโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมืองแห่งความสุข (Kalasin Happiness Model) เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบา...
กำหนดการอบรมโครงการกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ อุดหนุนงบประมาณโดยกอง...
กำหนดการตักบาตรถนนสายบุญ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ถนนสายบ้านหนองโพน - บ้านเริงนาแก บริเวณหน้าวัดสุมังคลาราม...
กำหนดการลงประชุมและลงสำรวจพื้นที่ของทีม CSR บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘...
ระเบียบวาระการประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
กำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หน้าห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ และบริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ ...
กำหนดการโครงการอบรมนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตัวชี้วัด ๑.๖ โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโคกล่าม...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
กำหนดการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ "มาถึงบ้าน บริการถึงที่ สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดศรีวนาราม บ้านโคกล่าม เทศบาลตำบลไผ่ ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘...
ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
ระเบียบวาระการประชุมคณะผู้บริหารฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่ หารือพิจารณาโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘...
กำหนดการกิจกรรมบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ (ศพค.) "โครงการสังคมยุคใหม่ ใส่ใจในครอบครัว" วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาวัดสุมังคลาราม บ้านหนองโพน...
ประชุมหารือพิจารณาโครงการฯ รองรับงบประมาณด้านสุขภาพของเด็กเล็ก จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ...
กำหนดการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ ...
ระเบียบวาระการประชุมกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘...
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ...
กำหนดการ วันอนุรักษ์มรดกไทย "ประเพณีสู่ขวัญข้าว" เฉลิมพระเกียรติสมเด็มพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ลาน...
กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลไผ่ ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนหนองโพนวิทยายน สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง ...
ประชุมคณะทำงานโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หมวดคนดี วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
ประชุม คณะทำงานโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หมวดรายได้ดี) ประชุมวางแนวทางในการดำเนินงานโครงการฯ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปร...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการ การสาธิตการดับเพลิงและรถฉุกเฉิน EMS และการแสดงนักเรียน/การแสดงของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ แล...
กำหนดการ พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสิน...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘...
กำหนดการแข่งขันกีฬาเปตอง ภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลไผ่ เชื่อมความสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเปตองเทศบาลตำบลไผ่ ...
กำหนดการโครงการตักบาตรถนนสายบุญ เทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ถนนสายบ้านดอนสวรรค์ (บริเวณหน้าวัดหนองกุง-ดอนสวรรค์ เป็นต้นไป) ...
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ เชิญคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ประชุมประจำเดือน เพื่อหารือการปฏิบัติราชการประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ...
กำหนดการออกประชาคมแผนการจัดเวทีชุมชนระดับหมู่บ้าน โครงการสร้้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ...
กำหนดการ โครงการกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และวัณโรค กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ถนนสายบ้านหนองโพน - บ้านเริงนาแก และสนามกีฬาโรงเรียนห...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘...
กำหนดการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีกิจกรรมและหน่วยงานที่ร่วมออกให้บริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วัดสุม...
กำหนดการแข่งขัน Rally EMS กู้ชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และอำเภอดอนจาน วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์หัตถกรรมโนนดอกจาน ตำบลไผ่ ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ...
กำหนดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
กำหนดการโครงการถนนสายบุญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ถนนสายบ้านโคกล่าม (บริเวณหน้าวัดศรีวนาราม) ...
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาจารย์ ...
กำหนดการฝึกอบรมโครงการ ๑ ตำบล ๑ หน่วยป้องกันภัยทรหด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๑ ...
เทศบาลตำบลไผ่ ร่วมเดินรณรงค์ "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)" วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (กำหนดการ)...
กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เดือนธันวาคม ๒๕๕๗) วันที่ ๘-๙ ธันวาคม๒๕๕๗ ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗...
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙...
แผนปฏิบัติการตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๗ รอบที่ ๒ จำนวนประมาณ ๓๐๐ ราย ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗...
แผนปฏิบัติการตรวจแปลงเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ เกษตรกรในตำบลไผ่ จำนวนประมาณ ๓๐๐ ราย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ ...
กำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ (FR) เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ...
ขอเชิญร่วมประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ เพื่อหารือการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗...
กำหนดการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ (ศพค.) โครงการครอบครัวยุคใหม่ ห่วงใยผู้พิการและผู้สูงอายุ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลาวัดศรีสุมังคลาราม...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗...
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗...
ข่าวประชาวสัมพันธ์ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗...
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ และผลการนับคะแนนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ เขต ๑ เขต ๒...
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ ในการเลือกตั้งวันที่ 25 มกราคม 2557 นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ หมายเลข 1 นายไพรบูรณ...