กองสวัสดิการสังคม
ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ...
กำหนดการลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ...
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๘...
กำหนดการ วันและเวลา การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ...
กำหนดการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินงานโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เป็...
กำหนดการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินงานโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เป็นวันแ...
กำหนดการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลไผ่ (ศพค.) "โครงการลดความรุนแรงและอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการจัดทำแผนป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว" วันที่ ๑๙ สิง...
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ...
กำหนดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการปลูกมะนาวเพื่อขยายพันธุ์สู่ชุมชน วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่...
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ...
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ...
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์...
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่ ...
เทศบาลตำบลไผ่ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สถานที่ภายในหมู่บ้าน ...
กำหนดการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลไผ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘...