รายละเอียด : 
          ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ (วันสุดท้าย) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไผ่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  260815_110011.docx