รายละเอียด : 
          ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่สาม วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพน
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  150816_135557.docx