รายละเอียด : 
          รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่สาม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  201117_114300.doc