รายละเอียด : 
          รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่สี่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  201117_114409.doc