รายละเอียด : 
          ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ กรณีเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ใช้บังคับ จำนวน ๑ คน เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไผ่ ได้ดำนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ๑. นายประครอง สุไผ่โพธิ์ ผู้สมัครหมายเลข ๒ ได้คะแนน ๑,๘๒๕ คะแนน (หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้า) ๒. นายสมาน พันธ์สะอาด ผู้สมัครหมายเลข ๑ ได้คะแนน ๑,๔๕๕ คะแนน (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบห้า)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  160621_122513.docx