รายละเอียด : 
          คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 7663/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 31)
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ :  050821_150238.pdf